۱۳۹۹, ۰۱, ۲۰ - بهار

مقالات

رابطة تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم

يافته ها و نتايج: در مورد رابطة بين سابقة كيفري، تحصيلات و سن با نوع جرم،

دانلود | مشاهده

مقاله برای تست1

این یک مقاله علمی است

دانلود | مشاهده

مقاله برای تست

این یک مقاله برای تست است

دانلود | مشاهده